V projektu Meet Brno in Brno for you jsme se rozhodli ukázat nováčkům v Brně nádhernou přírodu. Dne 20. prosince jsme se s účastníky setkali na poslední zastávce autobusu do Mariánského údolí. Vydali jsme se směrem Jeníkův mlýn. Během procházky jsme se navzájem seznámili a povídali si o různých tématech. Diskutovali jsme o tom, co vše můžeme v Brně dělat a taky o tom, do jakých neziskovek se můžeme zapojit jako dobrovolníci. Řeč přišla i na téma osobního rozvoje, účastníci s námi dokonce sdíleli jejich záměry na podnikání.

Na Facebooku máme vytvořenou skupinu, která je určena pro nováčky v Brně. Skupina po akci opravdu ožila, sdíleli jsme si navzájem zajímavé odkazy, například příležitost Erasmus pro mladé podnikatele, informace o možnostech dobrovolnictví a pak tipy i třeba z jiného soudku – top deseti českých filmů na Netlifxu.

V projektu Meet Brno in Brno for you jsme si připravili brožuru, která by nováčkům v Brně měla pomoct lépe se integrovat do komunitního života. Během naší nedělní akce jsme získali od účastníků mnoho nových podnětů, které do brožury určiě přidáme.

Účastníci akce se dozvěděli spoustu nových informací. A to my taky! Při procházce jsme se dozvěděli, jaký je život v Tanzánii a nebo také to, že v Indii lidé nepovažují jógu za sportovní aktivitu, ale za součást životního stylu a berou ji jako očistný rituál. Pro účastníky jsme měli připraveno drobné občerstvení, mile nás překvapilo, že si i oni přinesli na ochutnávku jejich tradiční jídlo a pití. Ochutnali jsme indický čaj s mlékem nebo belgické pralinky.

Více informací o projektu Meet Brno in Brno for you najdete na našem blogu: https://meetbrno.blogspot.com/

#solidarniprojekty #meetbrnoonline

Meet Brno – December Sunday in nature

In the project Meet Brno in Brno for you, we decided to show newcomers in Brno beautiful nature. On December 20, we met the participants at the last bus stop to Mariánské údolí. We headed in the direction of Jeníkův mlýn. During the walk we got to know each other and talked about different topics. We discussed what we can do in Brno and also what non-profits we can participate in as volunteers. There was also talk about personal development, the participants even shared with us their intentions for business.

We have created a group on Facebook, which is intended for newcomers in Brno. The group really came to life after the event, we shared interesting links with each other, such as the Erasmus opportunity for young entrepreneurs, information about volunteering opportunities and then tips from another barrel – the top ten Czech films on Netlifx.

In the project Meet Brno in Brno for you, we have prepared a brochure that should help newcomers in Brno to better integrate into community life. During our Sunday event, we received many new suggestions from the participants, which we will definitely add to the brochure.

The participants of the event learned a lot of new information. And so do we! During the walk, we learned what life is like in Tanzania or that people in India do not consider yoga as a sporting activity, but as part of a lifestyle and take it as a cleansing ritual. We had prepared small snacks for the participants, we were pleasantly surprised that they also brought their traditional food and drink to taste. We tasted Indian tea with milk or Belgian pralines.

More information about the Meet Brno in Brno for you project can be found on our blog: https://meetbrno.blogspot.com/

#solidarniprojekty #meetbrnoonline