Projekt, který nese název “Read Me“ v polském Zwierzynieci se po 8. dni pomalu blíží ke konci. Jeho součástí byla společná akce v místní škole v Zámosci, kde proběhla událost „Human Library“ aneb Živá knihovna. V rámci této akce se účastníci projektu se zajímavým příběhem proměnili v živé knihy a studenti této školy je mohli číst a bojovat tak proti svým předsudkům a naučit se odbourat stereotyp.

Během projektu jsme také navštívili dva Národní parky, historické centrum města Zámosc. Celý projekt nespočíval pouze v objevování místní kultury, ale rovněž porovnání odlišností jiných kultur a jejich tradic.

Dále jsme se naučili spolupracovat ve skupině, rozšířili své osobní kompetence a zlepšili jsme se především v anglickém jazyce.

Níže se můžete přečíst o dojmech z výměny mládeže od českých účastníků.

 

Aneta

CZ– Mně osobně dala zkušenost být na výměně mládeže v rámci Erasmus+ velmi mnoho. Naučila jsem se komunikovat s lidmi z jiných koutů světa i jiných kultur. Nejvíce zajímavá pro mne byla zkušenost vyzkoušet si, jak funguje živá knihovna, která pomáhá bojovat proti předsudkům a stereotypům. Velmi mile mě překvapilo i prostředí, ve kterém jsme společně strávili 9 dní. Ráda budu vzpomínat na krásy, jako bylo město Zamość, Národní park nebo jezero, které jsme navštívili.

Sandra

CZ– Tento projekt se mi velmi líbil. Užila jsem si tu spoustu legrace. Potkala jsem tu spoustu skvělých lidí. Mám mnoho nových zkušeností s Human Library.

Markéta

CZ– Cítila jsem se zde velmi dobře. Poznala jsem mnoho nových lidí a naučila se spoustu informací o Živé knihovně. Sobotní výlet do národního parku byl pro mě jeden z nejkrásnějších zážitků. Podle mého názoru, projekt Read me byla pro mě skvělá zkušenost.

Renáta P.

CZ– Projekt Read me byla to pro mě velmi zajímavá zkušenost. Poznala jsem hodně milých lidí a moje angličtina je po tomto projektu lepší. Velmi se mi líbil výlet do národního parku v Polsku, bylo to velmi zajímavé a krásná příroda. Bydlení s lidmi z jiné země bylo užitečné, protože jsem musela mluvit anglicky.

Týna

CZ– Projekt Read me byl pro mne velice zajímavý. Mohla jsme si vyzkoušet být čtenářem Živé knihovny a dozvěděla jsme se spoustu nových věcí a příběhů. Též se mi líbil výlet do města Zamosc a Národních parků. Jsem ráda, že jsem se mohla zúčastnit tohoto projektu.

Renáta F.

CZ– Projekt Read me se mi celkově líbil a hodnotím ho pozitivně, nejvíce se mi líbila procházka k jezeru v Národním parku a historické město Zámosc. Žívá knihovna je velmi citlivé a zajímavé téma, byla jsem rada, že jsem si pár z nich mohla také poslechnout.

Luci

CZ– Tento projekt byl pro mě výzvou, poprvé jsem se totiž účastnila jako vedoucí skupiny a nebyla to úplně lehká funkce. Naštěstí s námi vyjel i Marty, který je součástí organizace Brno for You a velmi nám pomohl. Mně osobně se nejvíce líbily výlety do Národních parků a hlavně zkušenost s hlavní událostí Živá knihovna. Co jsem se naučila? Především jsem se naučila spolupráce s ostatními a mám pocit, že jsem zlepšila i své komunikační dovednosti v angličtině.

Article about project “Read me“

Project which calls “Read me“ in polish town Zwierzyniec is closing slowly after 8 days. This project deals with the main event in the local school in Zamosc, where performed the event “Human Library“. During of this event participants of the project with interesting stories changed into live books and students of this school could read them and they could changed their prejudices and stereotypes.

During the project we visited two National parks, historical centre of the town Zamosc. Whole project didn’t unconnected only with finding local culture, but finding differences between other cultures and their traditions too.

Next, we learned how to cooperate in the group, we spread our key competencies and we improved our skills in English language.

We can read impressions of our Czech participants about youth exchange in the text below.

Aneta

EN– For me personally, experience from the Youth Exchange under the Erasmus+ programme gave me a lot. I learned how to communicate with the people from other parts of the world and other cultures. The most interesting thing for me was the experience of trying out how a living library works, which fights against prejudices and stereotypes. I was very pleasantly surprised in the environment in which we spent 9 days. I will be happy to remember the beauty of Zamość, and National Park or the lake we visited.

Sandra

EN– I like this project. I enjoyed a lot of fun here. I met a lot of great people here. I got many experience about human library.

Markéta

EN– In my opinion, the project Read me was very great experience for me. I felt very good here. I met many new people and I learnt a lot of information about Human library. A Saturday trip to the national park was one of the most beautiful enjoyments for me.

Renáta P.

EN– Project Read me was very great experience for me. I met a lot of great people and my English language is after this project better. I very like trip in national Park in Poland it was very interesting and beautiful nature. I like living with people from other country because I have to speak English.

Týna

EN – Project the Read me was very interesting for me. I could try to be as a participant of Human library as reader and I got to knew a lot of things and stories. I liked trip to Zamocs city and Nationals Park. I’m really glad that I could participate this project.

Renáta F.

EN– The Read me project I overall liked and I rate it positively. I really liked walk to the lake in National park and the historical town of Zamosc. The Human Library is very sensitive and interesting them. I was glad to listen to a few of them.

Luci

EN– This YE were challenge, because this was the first time as a group leader on the project for me and it was not easy. Hopefully, Marty for Brno For You participate this project with us and he helped us a lot. Personally, I really liked trips to National Parks and the experience with the main event Human library. What I learned? First of all, I learned cooperation with the others and I improved communication in English language.